Olet täällä

Kansainvälisen toiminnan linjaukset

KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN LINJAUKSET

1. MITKÄ LINJAUKSET

Kansainvälisen toiminnan linjaukset määrittävät Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n (SP-FS) kansainvälisen toiminnan ja -vaikuttamisen tavoitteet ja tärkeimmät painopisteet. Linjaukset ohjaavat SP-FS:n kansainvälistä toimintaa, Suomen kantoja kansainvälisissä konferensseissa ja -yhteyksissä sekä auttavat yksittäisiä partiolaisia tuomaan esille yhtenäistä viestiä kansainvälisessä toiminnassa. Jokainen SP-FS:ää kansainvälisissä partiotilaisuuksissa ja -kokouksissa edustava tutustuu näihin linjauksiin.
Tämä dokumentti on linjassa SP-FS:n yhteiskunnallisen toiminnan linjauksien kanssa. Kv-toiminnan linjaukset täydentävät yhteiskunnallisen toiminnan linjauksia korostamalla erityisesti kansainvälisissä yhteyksissä keskeisiä kysymyksiä. Kansainvälisyyskasvatuksen tavoitteet sisältyvät kasvatustavoitteisiin ja partio-ohjelmaan, ja siksi niitä ei käsitellä tässä dokumentissa.

Kansainvälisen toiminnan linjaukset on hyväksytty partioneuvostossa 21.4.2013. Linjausten ajantasaisuus ja niiden käytön tarkoituksenmukaisuus tarkistetaan viiden vuoden välein, tarvittaessa tiheämmin.

2. MIHIN KV-YHTEYDET PERUSTUVAT

Partioliike muodostaa ainutlaatuisen 38 miljoonan jäsenen kansainvälisen yhteisön. Partio on lähtökohdiltaan kansainvälinen liike. Kansainvälisyys tukee partion kasvatuksellisia päämääriä, antaa nuorille kansainvälisiä kokemuksia, kehittää partiotoimintaa Suomessa sekä tarjoaa partion brändin rakentamisen kannalta keskeisen erottautumiskeinon. Toisaalta partioliikkeen kansainvälisyys tuo meille myös vastuuta.

SP-FS on molempien partion maailmanjärjestöjen, WAGGGS:n eli Partiotyttöjen maailmanliiton ja WOSM:n eli Partioliikkeen maailmanjärjestön, jäsen. SP-FS on maailmanjärjestöjen ainoa edustaja Suomessa ja vastaa niihin päin kansainvälisen partioliikkeen tavoitteiden toteuttamisesta Suomessa kaikilla toiminnan tasoilla (lippukunta, piiri, keskusjärjestö). WAGGGS ja WOSM ovat antaneet SP-FS:lle mandaatin toimia virallisena partiojärjestönä ja edustaa partiotoimintaa. Käytännössä SP-FS on maailmanjärjestöille vastuussa mm. partiolupauksen, partio-ohjelman ja koulutusjärjestelmän sisällöistä sekä maailmanjärjestöjen linjausten ja konferenssien päätösten noudattamisesta. Samalla SP-FS on aktiivisena jäsenjärjestönä Euroopan ja maailman tasolla vaikuttamassa näiden päätösten ja tavoitteiden syntymiseen.

Molempien maailmanjärjestöjen tarkoituksena on muuttaa maailmaa entistä paremmaksi. Tämä tavoite tarkoittaa sitä, että pelkässä partiokontekstissa toimiminen ei riitä, vaan partion, niin Suomessa kuin kansainvälisestikin, tulee olla merkittävä kannanottaja ja toimija myös suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan. Teemat, joissa SP-FS on aktiivinen, kumpuavat järjestön strategiasta, toimintasuunnitelmasta, yhteiskunnalli-sen toiminnan linjauksista sekä partiotoiminnan ja yhteiskunnan ajankohtaisista aiheista. Kansainvälinen vaikuttaminen ja kansainvälisten yhteyksien hoitaminen sekä niistä hyötyminen on aina kaksisuuntaista. SP-FS vaikuttaa omalla toiminnallaan muiden maiden partiotoiminnan sekä ympäröivän yhteiskunnan kehittämiseen mm. erilaisten hankkeiden ja kumppanuuksien kautta sekä osallistumalla maailmanjärjestöjen työhön.

SP-FS, kaikilla toiminnan tasoilla, hyötyy merkittävästi partioliikkeen kansainvälisyydestä. Yhteistyö muiden partiojärjestöjen sekä maailmanjärjestöjen kanssa auttaa meitä kehittämään omaa toimintaamme sen eri osa-alueilla. Yksilötasolla partioliikkeen kansainvälisyys mahdollistaa kansainvälisten kontaktien luomisen ja kansainvälisten kokemusten saamisen kaiken ikäisille partiolaisille esimerkiksi leiri- ja koulutusmatkojen, ulkomaanprojektien tai muiden partio-ohjelmaan kuuluvien kv-kasvatuksen aktiviteettien kautta. Kansainvälisellä toiminnalla mahdollistetaan suomalaisille lapsille ja nuorille jo varhaisessa vaiheessa kansainvälisiä kokemuksia, joiden kautta ymmärrys ja osaaminen globaalista yhteiskunnasta lisääntyy. Kv-yhteyksien tehtävänä on edesauttaa kansainvälisten kokemusten tuomista mahdollisimman lähelle jokaista partiolaista, myös Suomessa.

3. MIHIN SP-FS VAIKUTTAA

SP-FS haluaa nuorisojärjestönä ja osana kansainvälistä partioliikettä vaikuttaa teemoihin, jotka ovat lähellä sen jäsenistöä ja partioliikkeen ideologiaa. Vaikuttamistoiminnan tulee reagoida ajankohtaisiin kysymyksiin, mutta pitkäjänteisesti SP-FS vaikuttaa kansainvälisessä toiminnassaan erityisesti seuraavaan kuuteen teemaan:

  1. Nuorten osallisuuden lisääminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen on maailmanlaajuinen haaste. Partioliikkeen tulee vaikuttaa teemaan kansainvälisillä foorumeilla sekä tukea nuorten osallistumista päätöksentekoon partioliikkeen sisällä, yhteiskunnassa ja globaalisti. Nuorten osallisuutta yhteiskunnassa parannetaan esimerkiksi tarjoamalla vaikuttamismahdollisuuksia, koulutusta, elämänhallintataitoja ja työmahdollisuuksia. Partion ja muiden järjestöjen tarjoama nonformaali oppiminen ja harrastusmahdollisuudet voivat olla keskeisessä roolissa syrjäytymisen ehkäisyssä.
  2. SP-FS pitää tärkeänä kaikkien ihmisten yhdenvertaisuutta ja mahdollisuuksia toimia partiossa sukupuolesta, etnisestä tai kulttuurisesta taustasta, kielestä, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta, seksuaalisesta suuntautumisesta, uskonnosta, vakaumuksesta tai toimintakyvystä riippumatta. Kansainvälisessä työssä niin maailmanjärjestöissä kuin niiden ulkopuolella SP-FS haluaa edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä korostaa eri sukupuolten roolia tasa-arvotyössä. Globaalista näkökulmasta tarkasteltuna on perusteltua kiinnittää erityistä huomiota tyttöjen ja naisten aseman parantamiseen.
  3. Tulevaisuudessa maailma jää nuorten käsiin. Siksi nuorten tulee osallistua päätöksentekoon, kun tehdään ympäristön tilaan ja tulevaisuuteen vaikuttavia ratkaisuja. Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen, luonnonvarojen kestävä ja rauhanomainen käyttö sekä luonnon monimuotoi-suuden säilyttäminen ovat haasteita, joihin on vastattava nyt. Itämeren pelastaminen vaatii nopeita toimia, ja partiolaisten tulee olla mukana tässä työssä.
  4. Rauhankasvatus on osa kansainvälisen partioliikkeen ydintä. Käytännössä rauhaa edistetään esimerkiksi tarjoamalla mahdollisuuksia kansainvälisiin kokemuksiin ja kontakteihin. Jokaisella suomalaisella partiolaisella tulisi halutessaan olla mahdollisuus tällaisiin kokemuksiin. Konkreettiset kokemukset muista kulttuureista ja uskonnoista niin ulkomailla kuin kotimaassa edistävät yhteisymmärrystä ihmisten välillä ja vähentävät konfliktien ja väärinymmärrysten syntyä. Nuoria tulisi kuulla ja heillä tulisi olla aktiivinen rooli myös rauhanrakennustyössä.
  5. Kansainväliset kokemukset ja kohtaamiset sekä kiinnostus ympäröivää maailmaa kohtaan synnyttävät globaalivastuun tunteen. Globaalivastuu tarkoittaa samalla sekä omien toimien ja valintojen laajemman vaikutuksen ymmärtämistä että omien vaikutusmahdollisuuksien hahmottamista. On tärkeää tiedostaa, että paikallisilla teoilla on usein globaali vaikutus.
  6. Vapaaehtoistoimintaan perustuvana järjestönä SP-FS tuo kaikessa kansainvälisessä toiminnassaan esille vapaaehtoistyön merkitystä ja arvostusta sekä pitää huolta vapaaehtoistoiminnan toimintaedellytyksistä. Partion tarjoama nonformaali oppiminen tulisi huomioida ja hyväksi lukea niin opinnoissa kuin työelämässä.

4. MITEN SP-FS VAIKUTTAA?

SP-FS vaikuttaa edellisessä luvussa mainittuihin teemoihin edistämällä niitä maailmanjärjestöissä, tekemällä yhteistyötä erityisesti lähialueiden maiden ja Etelän kumppanimaiden kanssa sekä tekemällä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla vaikuttamistyötä yhdessä muiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa.

Jokainen partiolainen voi osallistua kansainväliseen toimintaan ja vaikuttamiseen. SP-FS:ssä pääasiallinen vastuu on kansainvälisten yhteyksien valiokunnalla, joka vastaa järjestön suhteista ja vaikuttamisesta maailmanjärjestöihin sekä suhteista muiden maiden partiojärjestöihin hallituksen ja partioneuvoston linjausten mukaisesti.

SP-FS on aktiivinen ja vaikuttava toimija molemmissa maailmanjärjestöissä ja hyödyntää molempien järjestöjen tarjoamia mahdollisuuksia ja materiaaleja. SP-FS on sitoutunut kummankin maailmanjärjestön visioon ja missioon ja tukee niiden toimintaa. SP-FS vaikuttaa siihen, että yhteiskasvatusjärjestöjen tarpeet huomioidaan molemmissa maailmanjärjestöissä ja maailmanjärjestöt tekevät yhteistyötä niillä osa-alueilla, joissa siitä on selvää lisäarvoa. Tavoitteena on vaikuttaa maailmanjärjestöjen kehityksen suuntaan mm. saamalla suomalaisia edustajia maailmanjärjestöjen eri luottamuselimiin.

SP-FS tekee aktiivista yhteistyötä Itämeren alueella, erityisesti Baltian maiden ja Venäjän kanssa. Lähialueet tarjoavat helposti saavutettavia kv-mahdollisuuksia. SP-FS haluaa myös tukea partiotoiminnan vahvistumista naapurimaissaan. SP-FS tekee yhteistyötä erityisesti myös muiden Pohjoismaiden kanssa.

SP-FS toteuttaa globaalivastuutaan konkreettisesti kumppanuus- ja kehitysyhteistyötoiminnan kautta. Partioliikkeen maailmanlaajuisuudesta nousee vastuu partiolaisten ja heidän yhteiskuntansa hyvinvoinnista ympäri maailman. SP-FS on merkittävä kehitysyhteistyön toimija, joka tekee yhteistyötä muiden kansalaisjärjestöjen sekä ulkoministeriön kanssa.

Kehitysyhteistyötä tehdään ensisijaisesti paikallisten partiojärjestöjen kanssa samalla tukien partioliikkeen vahvistumista maailmassa. Kehitysyhteistyö perustuu tasaveroiseen suhteeseen kumppanin kanssa. Tavoitteena on paikallisista tarpeista lähtevä, tuloksellinen ja kestäviä vaikutuksia synnyttävä toiminta. Partiojärjestöjen kumppanuudesta molemmat voivat saada konkreettista sisältöä partio-ohjelmaansa ja viestintäänsä, ja kertoa näin eteenpäin partion ainutlaatuisesta maailmanlaajuisesta verkostosta.

LIITE: MAAILMANJÄRJESTÖJEN MISSIOT JA VISIOT

WAGGGS

Missio: To enable girls and young women to develop their fullest potential as responsible citizens of the world.

Visio: All girls and young women are valued and take action to change the world.

WOSM

Missio: To contribute to the education of young people, through a value system based on the Scout Promise and Law, to help build a better world where people are self-fulfilled as individuals and play a constructive role in society.

Visio: As a global Movement, making a real contribution to creating a better world.