Olet täällä

Partion ansiomerkit

Tutustu merkkikohtaisiin ohjeisiin ennen ansiomerkkiehdotuksen tekemistä. 

Ansiomerkkiehdotuksia käsitellään neljästi vuodessa, 15.1., 15.4., 15.9. ja 15.11. jälkeen. Mannerheim-solkia kuitenkin vain kerran vuodessa 15.11. jälkeen. Ansiomerkkiehdotusten käsittelyaika on noin 2 kuukautta kyseisistä päivämääristä, mikä tulee huomioida ehdotusten jättämisessä ja halutussa merkin luovutuspäivässä.  

Merkkikohtaiset ohjeet löytyvät tältä sivulta, ohjeet ehdotuksen tekemiseen Kuksassa tämän sivun linkeistä.

Partiolaisten ansiomerkit-opas on uudistumassa, valmista opasta ei ole vielä julkaistu, tämän sivun merkkikohtaiset ohjeet ovat kuitenkin uuden oppaan mukaisia. Toistaiseksi ansiomerkkejä voi ehdottaa myös 2011 julkaistun oppaan mukaan (tulostettavissa tämän sivun linkeistä). Oppaassa esitellään Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n myöntämät ansiomerkit ja siitä löytyy yleisohjeet merkkien ehdottamisesta paperilomakkeella sekä ohjeet merkkkien käytöstä.

 

TEHTÄVÄKOHTAISET SOLJET

AATEMERKIT

ANSIOMITALIT ja ANSIORISTIT

MUUT HUOMIONOSOITUKSET

 


 

 
Tehtäväkohtaiset soljet

Louhisuden solki

Lippukunta myöntää Louhisuden soljen tunnustukseksi sille vartionjohtajana toimivalle samoajalle, joka viimeksi kuluneen toimintavuoden aikana on parhaiten toteuttanut partiomenetelmää.

Myöntämisperusteet

Merkki myönnetään nuorelle vartionjohtajalle, joka on osoittanut johtajuutta ja käyttänyt menestyksellä partiomenetelmän eri osa-alueita, kuten partion arvoja, vartiojärjestelmää, tekemällä oppimista ja toimintaa luonnossa.

Merkin saajan tulee olla anomisvuonna iältään 15–18-vuotias ja ehdotushetkellä hänen tulee olla toiminut vähintään 6 kuukautta vartion- tai venekunnanjohtajana. Solkea ei myönnetä, mikäli tehtävän lopettamisesta on ehdotushetkellä kulunut yli vuosi.

Jos lippukunnassa noudatetaan parijohtajuutta, voidaan Louhisuden solki myöntää kahdelle yhdessä toimivalle vartionjohtajalle. Jos lippukunnassa on useita osastoja (esimerkiksi tytöt ja pojat), voidaan ansiomerkki myöntää yhdelle vartionjohtajalle kustakin osastosta.

Myöntämisen varmentaa partiopiirin ansiomerkkiryhmä tai piirinjohtaja. Suomen Partiolaisten ansiomerkkiryhmä kirjaa myönnetyt Louhisuden soljet.

 • 15–18-vuotias
 • vähintään puoli vuotta vartionjohtajana
 • toimintavuoden aikana parhaiten toteuttanut partiomenetelmää
 • pääsääntöisesti yksi merkki/lippukunta/vuosi.

Collanin solki

Lippukunta myöntää Collanin soljen tunnustukseksi sille akelalle ja/tai sammolle, joka on esimerkillisellä tavalla kantanut vastuuta ikäkauden toiminnasta.

Myöntämisperusteet

Collanin solki voidaan myöntää lippukunnassa vuosittain yhdelle sudenpentu- ja yhdelle seikkailija-ikäkauden viikoittaisesta toiminnasta vastaavalle johtajalle. Ehdotushetkellä tunnustuksen saajan tulee olla toiminut vähintään kaksi toimintavuotta akelana tai/ja sampona. Solkea ei myönnetä, mikäli tehtävän lopettamisesta ehdotushetkellä on kulunut yli vuosi. Jos lippukunnassa noudatetaan parijohtajuutta, voidaan Collanin solki myöntää kahdelle yhdessä toimivalle akelalle tai sammolle.

Myöntämisen varmentaa partiopiirin ansiomerkkiryhmä tai piirinjohtaja. Suomen Partiolaisten ansiomerkkiryhmä kirjaa myönnetyt Collanin soljet.

 • ikäkautensa esimerkillinen vastuunkantaja
 • vähintään kaksi toimintavuotta akelana tai/ja sampona
 • pääsääntöisesti yksi merkki/ikäkauden johtajat/vuosi

Pyhän Yrjön solki

Pyhän Yrjön solki on vaeltajaikäkauden ansiomerkki.

Myöntämisperusteet

Pyhän Yrjön solki voidaan myöntää vaeltajalle vähintään 2 vuoden aktiivisesta, säännöllisestä ja ansiokkaasta partiotoiminnasta. Merkin saaja on merkittävällä tavalla toteuttanut vaeltajaohjelmaa ja hänellä on ollut selkeä panos siinä. Hän on toiminut vaeltajaikäkauden johtajatehtävissä sekä toteuttanut itsenäisesti esimerkiksi leiri-, retki- ja varainhankintaprojekteja joko lippukunnassa tai piirissä. Merkinsaaja saa olla ehdotusvuonna enintään 23-vuotias. Aiemmin II-luokan Mannerheim-soljen saaneelle voidaan ehdottaa Pyhän Yrjön solkea.

 • 2v. aktiivista vaeltajatoimintaa
 • ehdotusvuonna enintään 23-vuotias

Aatemerkit

Mannerheim- solki

Mannerheim-solki on nuorelle partiolaiselle myönnettävä tunnustus partioideologian sisäistämisestä ja sen mukaan elämisestä, ei  niinkään ansiomerkki tehdystä partiotyöstä.

Mannerheim-solkiehdotuksia käsitellään vain kerran vuodessa. Ehdotusten määräpäivä on 15.11.  Jako tapahtuu vuosittain Yrjönpäivänä 23.4. partiopiirien perinteiden mukaisesti.

II luokan Mannerheim-solki

Myöntämisperusteet

II luokan Mannerheim-solki voidaan myöntää 17–19-vuotiaalle partiolaiselle, joka partio- ja muussa toiminnassaan on sitoutunut partion arvoihin ja toiminut ansiokkaasti sekä innostuneesti partiotehtävissä.

Mannerheim-solki ei ole jokaisen aktiivisen nuoren partiolaisen tunnus, vaan saajan tulee erottautua samanikäisistä muista partiolaisista siinä, että partioaate ja sen toteuttaminen näkyvät hänen elämässään.

Hakijan tulee perustella, miten asianomainen on sitoutunut partion arvoihin, joita kuvaavat tunnus, lupaukset ja ihanteet. Ehdotuksessa tulee selvittää, miten nämä partion arvot näkyvät hänen käytännön partiotoiminnassaan, elämässään ja hänen kasvussaan partiovuosien aikana.

Tunnus: Ole valmis!

Lupaus: Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani, omaa maatani ja maailmaa, toteuttaa >ikäkausi< ihanteita ja olla avuksi toisille.

Ihanteet (vaeltaja):

 • Kunnioittaa toista ihmistä
 • Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä
 • Olla luotettava
 • Rakentaa ystävyyttä yli rajojen
 • Tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen
 • Kehittää itseään ihmisenä
 • Etsiä elämän totuutta

II luokan Mannerheim-solkea voidaan anoa partiolaiselle, joka ehdotusvuonna täyttää enintään 19-vuotta. Myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että soljen saaja on suorittanut tarpoja- tai samoajaikäkauden päättömerkin (Kimin hymy tai Liljaleijona). Merkin saajalta edellytetään osallistumista viikoittaiseen lippukuntatyöhön. Ehdotuksessa tulee olla koulun tai työnantajan suositus. Puoltolomakkeen voit tulostaa tämän sivun linkeistä ja liittää ehdotukseen Kuksassa kuvana tai skannattuna.

 • sitoutuminen partion arvoihin
 • ehdotusvuonna 17-19-vuotias
 • osallistuu viikoittaiseen lippukuntatyöhön
 • suorittanut tarpoja- tai samoajaikäkauden päättömerkin

I luokan Mannerheim-solki

Myöntämisperusteet

I luokan Mannerheim-solki voidaan myöntää partio- ja muussa toiminnassaan erityisesti aatteellisesti kunnostautuneelle partiolaiselle.

I luokan Mannerheim- solkea voidaan ehdottaa ehdotusvuonna enintään 23-vuotiaalle partiolaiselle, joka on suorittanut ikäkausijohtajan (akela/sampo/luotsi) koulutuksen tai partiojohtaja peruskoulutuksen. Suoritettu partiojohtaja-peruskoulutus osoittaa partiolaisen sitoutumista partiojohtajan tehtäviin ja partioliikkeeseen.

Perusteluita kirjattaessa tulee näkyä, miten I-luokan soljen saaja on aat- teellisesti kasvanut ja taidoiltaan kehittynyt partiojohtajana. Kun II-luokan Mannerheim-soljen saajalta edellytetään partion arvoihin sitoutumista, niin I-luokan Mannerheim-soljen saajalta edellytetään tämä lisäksi, että hän pystyy soveltamaan partion aatepohjaa toimissaan ja käyttäytymisessään.

Merkin saajalta edellytetään osallistumista viikoittaiseen lippukuntatyöhön myös mikäli opiskelun tai työn vuoksi toimii toiselta paikkakunnalta käsin. Toiminta voi tapahtua osin myös verkkopalveluiden välityksellä. Toimiminen esimerkiksi opiskelupaikkakunnalla toisen lippukunnan toiminnassa katsotaan ansioksi. Pelkästään esimerkiksi kuukausittaisen viikonloppujen projektitoiminnan lippukunnassa ei katsota olevan riittävän säännöllistä.

I-luokan soljen voi saada aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua II- luokan soljen myöntämisestä. Mikäli partiolaiselle ehdotetaan I luokan Mannerheim-solkea ilman aiempaa II luokan solkea, tulee ehdotuksessa esittää perustelut myös II luokan soljen vaatimuksiin.

 • aattellisesti kasvanut partionjohtajana
 • ehdotusvuonna enintään 23-vuotias
 • osallistuu viikoittaiseen lippukuntatyöhön
 • ikäkausijohtajan tai partiojohtaja peruskoulutus

Hopeajoutsen ja Hopeasusi

Myöntämisperusteet

Hopeajoutsen/-susi voidaan myöntää nais-/miespuoliselle partiojohtajalle, joka on vähintään15–25 vuoden ajan toiminut vastuullisissa partiojohtajatehtävissä keskusjärjestössä tai partiopiirissä ja lippukunnassa ja on saavuttanut arvoaseman laajalti tunnettuna partiopersoonana. Pitkä- aikainen, johdonmukainen yhden partion osa-alueen sektoriansio (esim. sisu, koulutus, partiokisa) katsotaan myös riittäväksi osoitukseksi vastuullisesta tehtävästä. Saaja on omalla poikkeuksellisen suurella panoksella positiivisesti ja rakentavasti vienyt partiotoimintaa eteenpäin ja lisännyt partioliikkeen tunnettuutta. Lisäksi merkin saajalta odotetaan, että hänen tekemänsä partiotyö on partioliikettä kehittävää ja aatteellisesti erittäin vahvaa.

Hopeajoutsen ja -susi ehdotuksesta tulee ilmetä partiojohtajan koko partioura tehtävineen sekä ne perustelut, mitkä tekevät asianomaisesta merkittävän ja tunnetun partiopersoonan ja kuvaavat hänen aatteellista partiotyötään. Laajatunnettavuus partiolaisena edellyttää pääsääntöisesti puoltolausuntoa usealta taholta. Tällaisia tahoja voivat olla esimerkiksi piirit, aluejärjestöt, lippukuntaryhmittymät, seurakunta ja muut taustayhteisöt sekä muut kolmannen sektorin toimijat ja kunnat.

Hopeajoutsen ja -susi ei ole pyöreiden vuosien eikä eläkkeellesiirtymisen muisto mitali. Sen saamiseen eivät riitä pelkät lippukunta-ansiot tai satunnaiset isotkaan projektiluontoiset partiotehtävät. Ennen Hopeajoutsen- tai Hopeasusiehdotuksen vireille saattamista kannattaa ehdotusta suunnittelevan ottaa yhteyttä omaan partiopiiriinsä ja SP:n ansiomerkkiryhmän puheenjohtajaan lisäohjeita varten.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n Ansioristi- järjestelmä

Suomen Partiolaisten ansioristi on merkkijärjestelmä, johon lukeutuvat pronssinen ansiomitali, hopeinen ansiomitali, hopeinen ansioristi, kultainen ansioristi, suuri ansioristi sekä sankarimerkki.. Suomen Partiolaisten ansioristiin kuuluva ansiomerkki voidaan myöntää sekä suomalaiselle että ulkomaalaiselle partiolaiselle ansiokkaasta toiminnasta suomalaisen partioliikkeen päämäärientoteuttamiseksi. Partiotyöntukijoille voidaan myöntää hopeinen tai kultainen ansioristi alustaan kiinnitettynä.

Ansiomitalit ja ansioristit

Pronssinen ansiomitali

Myöntämisperusteet

Pronssinen ansiomitali voidaan myöntää partiojohtajalle tunnustuksena vuosia kestäneestä säännöllisestä ja tuloksellisesta toiminnasta lippukunnassa, piirissä tai järjestössä. Erityisesti perustelluissa tapauksissa pronssinen ansiomitali voidaan myöntää myös partiolaiselle, jolla ei ole partiojohtaja-peruskoulutusta.

Hopeinen ansiomitali

Myöntämisperusteet

Hopeinen ansiomitali voidaan myöntää partiojohtajalle tunnustuksena pitkä- aikaisesta ja ansiokkaasta toiminnasta lippukunnassa, piirissä tai järjestössä. Hopeisen ansiomitalin saaja toimii vaativissa partiotehtävissä ja niitä leimaa nousujohteisuus.

Hopeinen ansioristi

Myöntämisperusteet

Hopeinen ansioristi voidaan myöntää partiojohtajalle tai partiotyön tukijalle pitkäaikaisesta, ansiokkaasta toiminnasta Suomen Partiolaisten tai piirin sekä erittäin ansiokkaasta toiminnasta lippukunnan hyväksi. Hopeisen ansioristin saajalla tulisi olla piiri- tai keskusjärjestötason tehtäviä.

Kultainen ansioristi

Myöntämisperusteet

Kultainen ansioristi voidaan myöntää partiojohtajalle tai partiotyön tukijalle tunnustuksena pitkäaikaisesta ja erittäin ansiokkaasta toiminnasta, joka on koitunut valtakunnallisen partiotoiminnan ja piirin sekä lippukunnanpartiotoiminnan hyväksi.

Suuri ansioristi

Myöntämisperusteet

Suuri ansioristi voidaan myöntää partio- johtajalle tunnustuksena poikkeuksellisen ansiokkaasta toiminnasta maamme partioliikkeen hyväksi. Saajalta edellytetään valtakunnallisia partiotehtäviä, ja että hän on saavuttanut tunnustetun aseman partioansioittensa ja persoonallisuutensa perusteella.

Sankarimerkki

Myöntämisperusteet

Sankarimerkki voidaan myöntää suurta uhrautuvaisuutta osoittavasta teosta, jonka aikana partiolainen tai autettava on ollut tai he molemmat ovat olleet ilmeisessä hengenvaarassa. Ansioristijärjestelmän korkein merkki voidaan myöntää useammankin kerran samalle henkilölle, jos teot niin edellyttävät. Mikäli tekoon on osallistunut pelastajana useampi partiolainen samanaikaisesti, voidaan heille kaikille myöntää nimellä yksilöity, mutta samalla numerolla ja päivämäärällä oleva merkki.

Ehdotuksen liitteeksi tulee lisätä esimerkiksi viranomaisen lausunto tapahtuneesta, mahdolliset lehtiartikkelit ja muut ulkopuolisten selvitykset tapahtuneesta.

Muut huomionosoitukset

Pyhän Yrjön plaketti

Myöntämisperusteet

Pyhän Yrjön plaketti voidaan myöntää partiotoiminnan ystävälletaitukijallelippukunnan, partiopiirin tai valtakunnallisen partiotoiminnan hyväksi koituneen ansiokkaan toiminnan perusteella.
Muutamiaesimerkkitapauksiamyönnetyistä Pyhän Yrjön plaketeista: Partioisä oli toiminut lippukunnan kämpän kunnostajana 12 vuotta. Henkilö oli toiminut lippukunnan tilintarkastajana 18 vuotta. Henkilö oli ollut vanhempainneuvoston erittäin aktiivinen toimija ja varainkerääjä 7 vuotta. Henkilö oli antanut korvauksetta maansa leirikäyttöön 11 vuoden ajan.

Suomen partiolaiset - F inlands scouter ry: n standaari

Myöntämisperusteet

Standaari voidaan myöntää partiolaiselle kiitokseksi pitkäaikaisesta, menestyksellisestä ja laaja-alaisesta partiotoiminnasta tai partiotyöntukijalle huomionosoitukseksi pitkäaikaisesta toiminnasta partioliikkeen hyväksi sekä yhteisöille kiitokseksi ja huomionosoitukseksi pitkäaikaisesta yhteistoiminnasta.

Standaari on tarkoitettu lähinnä keskusjärjestön omaan käyttöön ja sen myöntää keskusjärjestön hallitus.

Luokittelu: