Olet täällä

Opintopisteytetty todistus partiokoulutuksesta - mitä, miten ja miksi?

Mistä on kyse? 

Partiossa on vuodesta 2013 lähtien mitoitettu ja opintopisteytetty koulutuksia kasvatustiimin ja vapaehtoisten yhteistyönä. Yksi opintopiste vastaa 27 tuntia kouluttautujan työtä. Tämä ei tarkoita pelkästään kuluvaa aikaa, vaan eri tyyppiset oppimistehtävät saavat validoinnissa eri kuormittavuuskertoimia sen mukaan, kuinka paljon valittu koulutusmenetelmä ja oppimistehtävät kuormittavat psyykkisesti tai fyysisesti.  Koulutuksiin lasketaan kontaktiopetuksen lisäksi kaikki kouluttautujan oppimisteot. Tässä kerrotaan validoinnista, luetellaan koulutukset, joista saa validoidun todistuksen ja annetaan linkit tarvittaviin dokumetteihin. 

Partion koulutuksista virallisen oppilaitoksen myöntämä todistus

Partiokoulutuksen osallistuja voi nyt saada virallisen oppilaitoksen myöntämän todistuksen. Siinä partio on koulutuksen toteuttaja ja Opintokeskus Sivis, joka on vapaan sivistystyön oppilaitos, on koulutuksen järjestäjä. Validointi on osa partion vastauksesta nuorisotakuuseen. Eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä on kahdeksan tasoa. Tasojen avulla kuvataan oppimistuloksia, oppijan tietojen, taitojen ja pätevyyden syvyyttä. EQF on kehitetty helpottamaan Euroopan unionissa suoritettujen tutkintojen vertailua. Partiossa useimmat validoidut koulutukset edustavat ammatillisen koulutuksen astetta, nuorisoastetta tai AMK-tasoa ja käytössä ovat numerot 3-5. Vapaan sivistystyön koulutukset eivät ole tutkintotavoitteisia ja numerot ovatkin viitteellisiä.

Mitä hyötyä validoidusta todistuksesta on?

Opintopisteytetty todistus voi olla saajalleen monella tavalla hyödyllinen. Henkilötunnuksella varustetulla todistuksella esimerkiksi tutkintokoulutuksessa voi saada opintosuorituksia, hyväksilukuja tai hakupisteitä. Uudet opetussuunnitelmat tarjoavat paljon mahdollisuuksia vapaavalintaisiin opintoihin, joissa partion koulutuksia voi käyttää. Lisäksi näyttötutkinnoissa osaamisen hankkimisen tapa on vapaa, mutta todistuksella voi korvata tarvittavia ammattiopintoja.Todistus voi olla arvokas myös työnhaussa. On erittäin tärkeää, että kurssinjohtaja hankkii todistukset ajallaan, koska koulutuksen osallistuja ei voi saada todistusta enää jälkeenpäin. Todistuksen liitteenä oleva oppimispolun yksityiskohtainen kuvaus auttaa kouluttautujaa itseään sanoittamaan osaamistaan.
Opintokeskus Siviksen todistus on virallinen oppilaitoksen myöntämä todistus. OK-opintokeskuksessa on rekisteri todistusten saajista. Jos kouluttautuja tarvitsee joskus uuden kopion todistuksesta, sen saa tilattua Opintokeskus Sivikseltä korvausta vastaan.

Validoinnissa kuvataan oppimispolku yleistajuisesti koulujen ja työnantajien ymmärtämällä tavalla

Validoinnissa olemme mitoittaneet koko oppimispolun kouluttautujan näkökulmasta katsottuna. Siihen kuuluu: moduuleihin perustuva koulutus, erilaiset kontaktiopetusjaksot, jotka toteutetaan osittain aidoissa ympäristöissä kuten leirit, purjehdukset, tapahtumat. Siihen kuuluu myös vapaaehtoistyössä eli pestissä harjoittelu, ohjaus, mentorointi, vertaisoppiminen ja oman oppimisen arviointi. Toistaiseksi partiossa on validoitu keskusjärjestötason koulutuksia ja valitut taitokoulutukset sekä partio-ohjelmasta Ryhmänohjaajakoulutus. Kouluttautuja saa todistuksen liitteenä kurssikuvauksen, jossa oppimispolku on kerrottu yksityiskohtaisesti. Validoinnista saa lisätietoa Opintokeskus Siviksen ostu-sivustolta

Validointidokumentit kouluttajien käyttöön partio-Moodlessa

Koulutusten tasalaatuisuutta eri toteutuskerroilla pyritään varmistamaan sillä, että kouluttajat saavat käyttöönsä ja suunnittelun tueksi validointidokumentit. Ne löytyvät partio-Moodlesta. Sinne pääsee partio-ID:llä.  Koulutuspankki-kurssikategorian sisällä on alakategoria "Opintopisteytetyt todistukset". Kurssin nimi on "Validointidokumentit koulutuksittain".

 

Näin todistukset hankitaan – prosessi vaihe vaiheelta

1. Piirin työntekijä tai kurssinjohtaja luo Kuksa -jäsenrekisteriin tapahtuman koulutuksesta. Tapahtumassa ilmoitetaan kurssin ajankohta ja paikkakunta. Tapahtumaan ilmoitetaan osallistujiksi kaikki koulutuksen osallistujat.

2. Kurssinjohtaja kerää osallistujien yhteystiedot ja henkilötunnukset Opintokeskus Siviksen (ent. OK-opintokeskuksen) henkilötietolomakkeeseen koulutuksen aikana tai viimeistään sen lopussa, kun kaikki lähiopetusjaksot, harjoittelu ja oppimistehtävät on tehty.  Linkki ladattavaan lomakkeeseen sekä kurssinjohtajan ohjeisiin on alla. Kurssinjohtaja toimittaa täytetyt henkilötietolomakkeet ja koontilomakkeen viipymättä piiritoimistoon.

3. Piirin työntekijä tai kurssinjohtaja laittaa koulutukseen osallistuneille merkinnän suoritetusta koulutuksesta näkyville myös Kuksa-jäsenrekisteriin.

4. Jos jonkun koulutukseen osallistujan kohdalla koulutuksen loppuunsaattaminen viivästyy, voidaan hänen tietonsa toimittaa piiritoimistoon myöhemmin.

5. Piiritoimisto lähettää tiedot suoritetuista koulutuksista ja pyynnön todistuksista  Opintokeskus Sivikselle neljä kertaa vuodessa: 15.1., 15.4., 15.9. tai 15.11. mennessä. Jokaisen validoidun koulutuksen henkilötietolomake kannattaa lähettää aina seuraavaan mahdolliseen todistushakupäivään mennessä. 

6. Piiri toimittaa todistukset toimintamallinsa mukaisesti joko kurssinjohtajalle tai postittaa ne suoraan koulutukseen osallistujalle. Todistuksen kirjoittamiseen kuluu Opintokeskus Siviksellä noin kuukausi.

Koulutukset joista voi hakea validoidun todistuksen

(tilanne lokakuussa 2015)

Validoidut koulutukset
EQF Opintopisteet
Ryhmänohjaajakoulutus ROK 3 10 op
Partiojohtajan peruskoulutus PJPK 3 7 op
Alueohjaajakoulutus 5 4 op
Koulutusohjaajakoulutus 5 20 op
Ohjelmaohjaajakoulutus 5 5 op
Partiojohtajien jatkokoulutus Ko-Gi 5 40 op
Järjestöjohtamiskurssi 5 12 op
Seurakuntien partiotyöntekijän erityiskoulutus, järjestää Kirkon koulutuskeskus 4 10 op
Validoidut taitokoulutukset
   
Pelastautumiskurssi 3 3 op
Saaristokipparikurssi 3 3 op
Veneenohjaajakurssi 3 5 op
Eräopaskurssi 5 30 op
Leirijärjestäjä-ja ohjaajakurssi 3 6-9 op
Kipparikurssi  3 10 op
Kurssinjohtajan ohje, koontilomake kurssinjohtajalle sekä Opintokeskus Siviksen (ent. OK-opintokeskuksen) henkilötietolomake
Luokittelu: