Olet täällä

Yhteisvastuun keräysvaihe

Vuonna 2016 Yhteisvastuun teemana on syrjäytymisen ehkäisy. Suomalaiseksi erityiskohteeksi on valittu Suomen partiolaiset. Partio tekee syrjäytymistä ehkäisevää erillisillä yhteisvastuuhankkeilla. Kun nuorilta on kysytty keskeisimpiä syrjäytymisen syitä, he mainitsevat tärkeimpänä ystävien puutteen. Keräyksen tavoitteena onkin tehdä partioon tulemisesta ja partiossa mukana olemisesta helpompaa syrjäytymisvaarassa oleville lapsille ja nuorille.

Alle olemme keränneet vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin yhteisvastuukeräyksestä, siitä mihin Yhteisvastuukeräyksen tuotto kotimaassa käytetään ja seurakuntayhteistyöstä.

Mihin yhteisvastuurahat käytännössä menevät?

Keräysvaroin partio tekee työtä lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Partiossa opitaan taitoja, tietoja, asenteita ja arvoja, jotka auttavat elämään kokonaista ja täysipainoista elämää. Erityisesti syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret hyötyvät tästä.

Partion osuutta keräystuotoista käytetään valtakunnallisesti, alueellisesti piirien toimesta, sekä paikallisesti lippukunnissa. Keräystuotto käytetään erillisiin hankkeisiin, joilla kehitetään ja kokeillaan erilaisia tapoja tehdä partiota. Lippukunnat ja piirijärjestöt voivat hakea tukea erillishankkeiden toteuttamiseen.

Yhteisvastuukeräyksen tuotoilla voidaan esimerkiksi käynnistää sisupartiotoimintaa, joka on partiotoimintaa erityistä tukea tarvitseville kuten liikunta- tai kehitysvammaisille. Keräysrahoilla voidaan myös ostaa retkivarusteita vähävaraisista perheistä tuleville lapsille tai vaikkapa perustaa somalitytöille oma vartioryhmä.

Kuka voi syrjäytyä?

Syrjäytyminen sanana voi tarkoittaa montaa eri asiaa, joten syrjäytyneiden määrää on vaikeaa arvioida. Kun puhutaan syrjäytyneistä ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten määrästä arviot vaihtelevat 14 000 ja 100 000 välillä.

Syrjäytymisen riski kasvaa esimerkiksi jos nuorella ei ole koulutus- tai työpaikkaa. Myös ei-toivotut elämäntapahtumat, kuten työkyvyttömyys tai huostaanotto lisäävät syrjäytymisriskiä. Usein huono-osaisuus kasaantuu, esimerkiksi sairauden vuoksi opinnot keskeyttäneen on vaikea siirtyä työelämään, tällaisessa tilanteessa myös mahdollisuus hallita omaa elämäänsä heikentyy.

Partiossa toteutettavilla hankkeilla ennaltaehkäistään syrjäytymistä, eli tarjotaan lapsille ja nuorille mahdollisuus harrastaa ja toimia yhdessä riippumatta siitä millaisista lähtökohdista on partioon tiensä löytänyt.

Miten partio voi ehkäistä syrjäytymistä?

Partion on helppo tulla, sillä se on verrattain edullinen harrastus joka on kaikkien ulottuvilla. Partiotoiminta on jo perusluonteeltaan toimintakykyä ylläpitävää ja yhteisöllistä. Toiminnassa lapselle ja nuorelle annetaan pestejä, jotka haastavat kasvamaan ja ottamaan vastuuta.

Partio kuuluu kaikille! Mukaan ovat tervetulleita kaikki etniseen tai kulttuuriseen taustaan, kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, toimintakykyyn, sukupuoli-identiteettiin, sukupuolen ilmaisuun tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. 

Mitä tapahtuu keräysajan jälkeen?

  • Kevät 2016: Piirijärjestöt kartoittavat alueen syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten toimintaa ja toiminnan tarpeita sekä tekevät kartoitusten pohjalta hankesuunnitelmat.
  • Syksy 2016: Lippukunnilla on mahdollisuus hakea pieniä tukisummia paikallisten syrjäytymistä ehkäisevien toimenpiteiden ja tempausten toteuttamiseen.
  • 2017–2018: Piirijärjestöjen ja lippukuntien hankkeiden toteutusaika.

Miten partiolaiset itse osallistuvat Yhteisvastuukeräykseen?

Partiolaiset osallistuvat itse keräykseen toimimalla aktiivisina lipaskerääjinä sekä järjestämällä erilaisia palvelutempauksia yhteistyössä seurakuntien kanssa.

Saako keräykseen osallistuva paikallinen lippukunta osuuden tuotoista?

Keräystuotot eivät suoraan kohdistu kerääville lippukunnille, mutta lippukunnan on mahdollista hakea tukea omalle yhteisvastuuhankkeelleen.  Lisäksi seurakunnilla on mahdollisuus ohjata 10 prosenttia keräyksen alueellisesta tuotosta haluamalleen kohteelle.

Seurakunta ei ole lippukuntamme taustayhteisönä, koskettaako tämä meitäkin jotenkin?

Kyllä. Yhteisvastuukeräyksen järjestää Suomen evankelis-luterilainen kirkko, mutta keräysvaroilla tehtävä työ koskettaa jokaista. Kerääjänä toimiessasi teet työtä syrjäytymisen ehkäisemiseksi kotimaassa ja ulkomailla.

Yhteisvastuukeräykseen osallistuminen on hyvä tapa suorittaa partio-ohjelmaa helposti kaikille ikäkausille (esim. toisten auttaminen, päivän hyvä työ, auttaa ja palvella). Keräykseen liittyy myös Yhteisvastuu2016 -merkki ja aktiviteettipaketti, jonka löydät täältä.

Jokainen yhteisvastuukeräykseen osallistuva lippukunta voi saada apua Yhteisvastuuhankkeen hengessä tehtävään työhön. Hankkeita voi tehdä yhteistyössä seurakunnan tai muiden paikallistoimijoiden kanssa. Ole yhteydessä esimerkiksi paikalliseen vammais- tai maahanmuuttajayhdistykseen ja jutelkaa millaista yhteisvastuutyötä voisitte tehdä yhdessä.

Seurakunta pyysi lippukuntaamme mukaan järjestämään partiohenkistä seurakunnan tilaisuuteen, mistä ideoita?

10 % keräystuotoista käytetään keräävään seurakunnan päättämään kohteeseen vuosittaisen teeman mukaiseen avustustyöhön omalla paikkakunnalla. Onko lippukunnan mahdollista vaikuttaa rahan käyttöön?

Jokaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto saa itse päättää Yhteisvastuukeräystuotostaan 10% osuuden kohdistamisesta oman seurakunnan alueella. Seurakuntia ohjeistetaan käyttämään tämä 10% vuosittaisen teeman mukaiseen työhön, mutta se voidaan kohdistaa myös esimerkiksi yleiseen diakoniatyöhön. Useimmissa seurakunnissa päätöksen tekee seurakuntaneuvosto.

Lippukunta tai alueella toimivat lippukunnat yhdessä voivat tehdä esityksen seurakuntaneuvostolle toimittamalla se seurakuntasihteerille tai kirkkoherralle. Täältä löytyy kirjepohja esityksen tekemiseen.